در مطالعه ای که توسط کریمیان و همکاران 1389 در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد، اثرات مکمل روغن سویای کلسیمی شده بر عملکرد تولیدی و ایمنی گاوهای شیری دوره انتقا مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از 24 رأس گاو هلشتاین چند شکم زایش با روزهای آبستنی 260، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تیمار های آزمایشی عبارت بودند­از:

  1. تیمار کنترل (گروهی که قبل و بعد از زایش چربی دریافت نکرد)
  2. گروهی که فقط بعد از زایش جیره مکمل شده با چربی دریافت کرد
  3. گروهی که فقط قبل از زایش چربی دریافت کرد
  4. گروهی که قبل و بعد از زایش مورد بررسی قرار گرفت

عملکرد تولید و سیستم ایمنی دام ها در هر چهار تیمار تا 60 روز بعد از زایش مورد بررسی قرار گرفت . میزان تغذیه مکمل چربی در دوره انتضار 2 درصد ماده خشک جیره، از زمان زایش تا 21 روز شیردهی 2/1 درصد و از روز 21 تا روز 60 شیردهی 2/2 درصد برحسب ماده خشک جیره به ازای هر دام در روز تأمین گردید.

نتایج حاصله نشان می دهد که تیماری که در دوره قبل از زایش چربی دریافت کرد از نظر عددی افزایش وزن روزانه بیشتری نسبت به تیماری که چربی دریافت نکرد داشت و این در شرایطی است که ماده خشک مصرفی گروهی که با چربی تغذیه نشده، بسیار بیشتر از گروهی است که با چربی تغذیه شده بود این موضوع دلالت بر بهبود راندمان غذایی در گروهی است که چربی را در خوراک خود مکمل داشت با مقایسه دو تیمار چهار و دو با تیمار کنترل مشخص می شود که تغذیه 2/1 درصد در روز روغن سویای کلسیمی شده موجب افت مصرف ماده خشک نمی­شود. در بین چهار تیمار آزمایشی تیمار سوم که فقط قبل از زایش چربی دریافت کرده بالاترین مصرف ماده خشک را به خود اختصاص می_داد. تیمار­های آزمایشی تأثیرات مشخصی را بر وزن نهایی و تغییرات وزن بدن بعد از زایش گذاشته اند.

از آنالیز داده­های آنالیز رکورد شیر استباط می­شود، تفاوت زیادی در تولید شیر بین تیمار­های آزمایشی وجود دارد از بین سه تیماری که چربی مصرف کردند، تیمار سوم که قبل از زایش چربی مصرف کرد، تولید شیر و میزان شیر تصحیح شده بر اساس انرژی و چربی بالاتر را با تفاوت آماری مشخص،از خود بروز داد. به احتمال قوی افزایش ماده خشک مصرفی و دریافت انرژی شیردهی بیشتر در این تیمار عامل اصلی تولید بیشتر شیر در این تیمار می­باشد.که نتیجه آن همسو با نتایج پیکت و همکاران 2003 اسلمونت وپلر1993، اسچینگویسو کاسپر 1991 سالادو و همکاران 2004، موالم و همکاران 2000، گارسیابوجالیل و همکاران 1998 و ابوغزاله و همکاران 2004بود.

پیکت و همکاران گزارش کردند زمانی که 450 گرم CSFA فقط در چهار روز بعد از زایش تغذیه گردد،تولید شیر افزایش می­یابد. در بسیاری از مطالعات که از چربی استفاده شد، تولید شیر بالا رفتکه شاید علت آن جبران کمبود اسیداینولئیک باشد (اسلمونت دپلر 1993) اسچینگویس و کاسپر 1991در پنج مطالعه که با روغن آفتابگردان و سویا انجام .دادند،گزلرش کردندکه تولید گاوها در صورت تغذیه چربی، به­طور متوسط .9/0 (کیلوگرم در روز ) بیشتر می­شود. با این نتایج میتوان نتیجه گرفت که شاید تأمین نیاز اسیدهای چرب ضروری از جمله اسیدلینولئیک در این گروه از گاوها، دلیل افزایش تولید شیر در پی تغذیه مکمل­های چربی باشد. تیمارهایی که چربی مصرف کردند، راندمان غذایی بالاتری نشان دادند. در بین سه تیماری که چربی مصرف کردند،تیمار دوم و چهارم که مدت زمان بیشتری را به خصوص در زمان تولید شیر،ذ دریافت کردند،راندمان غذایی بهتری را از خود بروز دادند. یکی دیگر از مزایای استفاده از چربی متراکم کردن انرژی جیره در تابستان می­باشد. علت تغذیه چربی در تابستان به دلیل اتلاف حرارتی بسیار پایین چربی می­باشد که با کاهش استرس گرمایی در گاوهای شیری در فصول گرم باعث افزایش تولیدو راندمان تولیدمثلی می­گردد.(ایلونت و پلر1993)

تفاوت معنی­داری در نسبت شیر تصحیح شده بر اساس 5/3 درصد چربی به ماده خشک مصرفی بین تیمارها مشاهده شد. اختلافات آماری مشخصی را از نظر ،کیلوگرم تولید پروتئین شیر در روز، کیلوگرم تولید کل مواد جامد شیر در روز و همینطور کیلوگرم لاکتوز شیر را می­توان مشاهده کرداز نظر تولید پروتئین تفاوتی که بین تیمارها مشاهده شد، مربوط به دو تیمار دو و سه می­باشد، به­نحوی که تولید پروتئین در تیمار 3 بیشتر از تیمار دوم می­باشدکه شاید این موضوع به دلیل تفاوت در زمان مصرف چربی باشد زیرا تیمار دوم بعد از زایش چربی مصرف کرده است. این افت تولید ممکن است نمایانگر افت رشد و تولیدات میکروبی شکمبه ای باشد باید به این نکته اشاره داشت تیمار چهارم که بعد از زایش چربی خورده است، تولید مشابهی از لحاظ کیلوگرم پروتئین در روز در مقایسه با دو تیمار اول و سوم نشان داد. از این مطلب می­توان نتیجه گرفت عادت دهی فلور میکروبی شکمبه به مصرف چربی، قبل از زایش از افت رشد میکروبی و تولیدات میکروب­های شکمبه در صورت مصرف چربی بعد از زایش جلوگیری می­کند باید اذعان داشت با وجود اختلافات ذکر شده تفاوتی در درصد ترکیبات شیر بین تیمارها به چشم نمی­خورد که این موضوع عدم مهار کنندگی چربی را بر فعالیت میکروبی نشان می­دهد. لذا دلیل اختلاف در تولید ترکیبات شیر به واحد کیلوگرم، دلیلی جز اختلاف در کیلوگرم شیر تولیدی بین تیمارها ندارد. به گفته آلن (2000) غلظت پروتئین شیر در گاوهای تغذیه شده با CSFA بالا نمی­رود ولی مقدار تولید پروتئین شیر (کیلوگرم) همراه با افزایش تولید شیر رخ می­دهد.

در این پژوهش، بعد از زایش تقریباً مشخصی در میزان تری گلیسیرید و LDL پلاسما، بین تیمارها به چشم می­خورد. بیشترین میزان تری گلیسیریدمربوط به تیماری است که تنها بعد از زایش چربی دریافت کرده است.

در مطالعه ازدگان و همکاران 2006، مشخص شد که مکمل چربی باعث افزایش میزان تری گلیسیرید و کلسترول می­شود. هاوکینگ و همکاران در سال 1995 گزارش کردند که میزان کلسترول، HDL و LDL در گاوهای تغذیه شده با جیره تیمار شده با نمک­های کلسیمی اسیدهای چرب تقریباً دو برابر گروه کنترل می­باشد، نتایج بدست آمده از روش تیتر آنتی بادی در این طرح اختلاف آماری را در میزان تیتر آنتی بادی در تحریک دوم بین چهار تیمار آزمایشی مشخص می­کند از نظر عددی تیتر آنتی بادی در دو تیمار دوم و چهارم نسبت به دو تیمار دیگر بالاتر می­باشد. در پی تحریک دوم SRBC در مقایسه با تحریک اول سیستم دفاعی بدن پاسخ مشخص­تری از خود بروز داده است، دلیل این رخداد وجود لنفوسیت­های خاطره در خون دام­ها در پی تحریک اول می­باشد. تیمار چهارم قوی_ترین پاسخ را نشان داد که این امر شاید بیانگر این فرضیه باشد که چون تیمار چهارم مدت زمان بیشتری با چربی تغذیه شده است. چربی بیشتری دریافت کرده (تیمار چهارم از دوره انتظار زایمان چربی دریافت کرده است) پاسخ ایمنی قوی­تری را بروز داده است. در کل می­توان بهبود عملکرد ایمنی گاوها در تیمار چهارم از میزان تیتر آنتی بادی بالاتر و شمارش سلول­های سفید خود استنباط کرد. به­طور کلی روغن سویا می­تواند تا حدودی تقویت سیستم ایمنی دام­ها را در این دوره افزایش دهد ولی میزان، مدت زمان و زمان مصرف روغن سویا در دوره انتقال از جمله عوامل مهم تأثیر گذار بر عملکرد ایمنی هستند.

The Greek alphabet

سطح معنی داری

(P value)

خطای معیار

2    

Your text here

تیمارهای آزمایشی

1                            

0001/0 5/0 b70/12 a11/61 ماده خشک مصرفی
91/0 04/2 89/743 53/743 وزن نهایی بدن
88/0 04/2 92/452+ 96/435+ تغییرات وزن بدن

تیمار1: گروهی که چربی دریافت نکرد.

تیمار 2: گروهی که چربی دریافت کرد

حروف لاتین غیر مشترک در هر ردیف دلیل معنی داری آماری بین تیمارهای آزمایشی در سطح 5 درصد می­باشد.سطح معنی داری میانگین خطای استاندارد

              تیمارها

     1         2            3             4

b44/39             b18/40       a36/43     b69/40 کیلوگرم شیر تولیدی تا روز 60 شیردهی (کیلوگرم در روز)
b05/41     ab07/43     a82/47   b01/41 کیلوگرم شیر تصحیح شده 5/3 درصدچربی درروز (FCM)
b41/41 کیلوگرم شیر تصحیح شده بر اساس انرژی در روز(ECM)
راندمان غذایی (نسبت شیر تولیدی به ماده خشک مصرفی)

نسبت شیر تصحیح شده بر اساس چربی به ماده خشک مصرفی

نسبت شیر تصحیح شده بر اساس انرژی به ماده خشک مصرفی

4-1 تأثیر تغذیه روغن سویای کلسیمی شده بر ماده خشک مصرفی و تغییرات وزن بدن از 21 روز قبل از زایش تا زایش
تیمارهای آزمایشی
خطای معیار

سطح معنی داری

(P value)

ماده خشک مصرفی (kg/day)

وزن نهایی بدن (kg)

تغییرات وزن بدن (gr/day)

سطزدسزد

1             2

0001/0

91/0

88/0

50/0

04/2

04/2

تیمار 1: گروهی که چربی دریافت نکرد.

تیمار 2: گروهی که چربی دریافت کرد.

حروف لاتین غیر مشترک در هر ردیف دلیل معنی داری آماری بین تیمارهای آزمایشی در سطح 5 درصد می­باشد.

تیمار 1: گروهی که قبل و بعد از زایش چربی دریافت نکرد (کنترل)

تیمار 2: گروهی که قبل از زایش چربی دریافت کرد.

تیمار 3: گروهی که فقط قبل از زایش چربی دریافت کرد.

تیمار 4: گروهی که قبل و بعد از زایش چربی دریافت کرد.

_ حروف لاتین غیر مشترک در هر ردیف دلیل معنی داری آماری بین تیمارهای آزمایشی در سطح 5 درصد می­باشد.

b70/12

89/743

92/452+

a11/16

53/743

96/435+

تأثیر تغذیه روغن سویای کلسیمی شده بر ماده خشک مصرفی و تغییرات وزن بعد از زایش
تیمارهای آزمایشی
1             2         3               4
خطای معیار

سطح معنی داری

(P value)

ماده خشک مصرفی از زایش تا 21 روز شیردهی       ab46/18       b89/17        a98/19       ab05/18             55/0                       05/0

ماده خشک مصرفی از 22 تا 60 روز شیردهی           ab52/23         bc58/22       a38/24         c82/21             31/0                        0002/0

ماده خشک مصرفی (کیلوگرم در روز)                   ab70/21         bc85/20       a81/22       c48/20               28/0                         0001/0

وزن نهایی بدن (کیلوگرم)                                 a32/666         b40/640       c32/424       a95/655            97/2                       0001/0>

تغییرات وزن (گرم در روز)                                 d75/75-         b71/538-     a73/825-   c05/261-           19/52                    0001/0>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *