استفاده صحیح از اطلاعات ترکیب مواد علوفه ای برای جیره نویسی گاوهای شیری