چهاردهمین نمایشگاه بین المللی (3 لغایت 6 بهمن ماه 94/ اصفهان – ایران)

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و آبزیان و دامپزشکی(اردیبهشت 1395 /شیراز – ایران )

هفتمین کنگره علوم دامی (18-17 شهریور ماه 1395 /تهران -ایران)

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته (9-6 آبان 1395 /تهران-ایران)

سمینار تخصصی تغذیه چربی در گاوهای شیرده شهرستان (23مهر1396/ مبارکه – اصفهان )