در تحقیقی که توسط قریشی و همکاران 1380 در ایستگاه آموزشی-پژوهشی دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز صورت گرفت در دو آزمایش اثر چربی محافظت شده بر فولیکول­های تخمدانی و برخی فراسنجه­های خونی گوسفند نژاد مهربان و نژاد قزل بررسی شد

. اثر چربی محافظت شده بر فولیکول­های تخمدان و برخی فراسنجه­های خونی (پروژسترون، تری گلیسیرید، کلسترول، LDL و HDL) بررسی شد این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی، بکارگیری سه جیره دارای چربی افزوده و یک جیره شاهد در دو نژاد قزل و مهربان انجام شد. برای اجرای این آزمایش، 20 رأس میش نژاد مهربان (با میانگین وزنی 9/0±5/56 کیلوگرم) و 20 رأس میش قزل (با میانگین وزنی0/1±5/62 کیلوگرم) 4 تا 5 ساله در 4 گروه 5 رأسی قرار گرفتند. گروه اول 40 گرم چربی محافظت شده،گروه دوم 40 گرم چربی محافظت نشده و گروه سوم 80 گرم چربی محافظت شده در روز، به ازای هر میش (افزون بر جیره­های شاهد) دریافت کردند. یافته­های این آزمایش نشان می­دهد که پس از تغذیه چربی، غلظت پروژسترون، کلسترول، تری گلیسیرید و HDL بین گروه­های تغذیه ای تفاوت آماری معنی­داری نشان داد. 

هم­چنین تولید شیر و چربی شیر در روز 25 پس از زایش و درصد خاکستر شیر در روز 40 پس از زایش تحت تأثیر چربی قرار گرفت جدول 4-12 ترسیم شود.

اثر چربی بر میزان تولید و ترکیب شیر (میانگین±انحراف معیار میانگین)

n C n PF P
تولید شیر در روز 25* 17 30/103±30/1275 17 50/115±20/1981 0004/0
تولید شیر در روز 40 17 70/85±10/1017 17 40/81±20/1181 NS
تولید شیر در روز 60 14 20/52±30/694 14 00/86±10/722 NS
درصد چربی شیر در روز 25 16 51/0± 72/9 17 45/0±70/10 NS
درصد چربی شیر در روز 40 17 41/0±68/9 17 55/0±74/10 NS
میزان چربی شیر در روز 25 17 57/15±09/132 17 65/17±26/215 01/0
میزان چربی شیر در روز 40 17 23/10±37/99 17 51/9±83/122 NS
درصد ماده خشک شیر در روز 40 17 45/0±07/21 17 54/0±08/21 NS
درصد ماده خشک شیر در روز 60 14 50/0±79/19 14 44/0±06/20 NS
درصد خاکستر شیر در روز 40 17 03/0±06/1 17 02/0±97/0 01/0
درصد خاکستر شیر در روز60 14 06/0±04/1 14 03/0±14/1 NS
pH شیر در روز 40 17 03/0±56/6 17 02/0±58/6 NS

اعداد ستون اول، نشان دهنده­ی تعداد روز پس از زایش است

تولید شیر و میزان چربی شیر، بر حسب گرم می­باشد

C: شاهد؛ PF: چربی محافظت شده (150 گرم در روز)

همچنین با توجه به اثر مثبت چربی بر افزایش وزن تولد بره (افزایش جمع وزن تولد بره­ها ) افزایش تولید شیر و کاهش وزن میش به­نظر می­رسد بکارگیری مکمل چربی محافظت شده در جیره میش سودمند و قابل توصیه باشد. جدول 4-16 ترسیم شود

اثر چربی بر وزن تولد بره (گرم) و طول دوره­ی آبستنی

(روز) (میانگین ± انحراف معیار میانگین)

C (n=17) PF(n=17) P
میانگین وزن تولد بره 60/189±1/4329 40/244±5/4498 05/0
جمع وزن تولد بره­ها 60/384±5/6343 50/279±5/7023 NS
طول دوره­ی آبستنی 44/0±06/149 41/0±76/149 NS

در آزمایش حاضر کاهش وزن میش تا 15 پس از زایش در گروه شاهد و گروه چربی، همانند بود ولی میش­های گروه چربی، کاهش وزن کمتری تا روز25 و 40 پس از زایش نشان دادند. تولید شیر بیشتر در روز 15 نشان می­دهد که میش­هایی که چربی دریافت کرده­اند با این­که شیر بیشتری تولید کردند، کاهش وزن در آنها همانند گروه شاهد بود. در واقع مکمل چربی، نیاز انرژی بیشتر (برای تولید شیر بیشتر) میش­ها را جبران کرد ولی همانند شدن تولید پشم در روز 25 و 40 بین گروه شاهد و تیمار موجب شد تا انرژی دریافتی از چربی در میش­های گروه چربی تا امدازه ای کاهش وزن میش­ها را جبران کند. همچنان که کاهش وزن میش­های گروه چربی، کمتر از گروه شاهد بود جدول 4-15 رسم شود

n C n PF P
کاهش وزن تا روز 15 14 5/38±1/192 14 2/33±3/164 NS
کاهش وزن تا روز 25 17 5/16±0/238 17 6/19±8/127 002/0
کاهش وزن تا روز 40 16 1/11±2/188 17 1/14±5/133 01/0
کاهش وزن تا روز 60 14 16/2±1/164 14 4/12±2/123 NS

*. اعداد ستون اول، نشان دهنده تعداد روز پس از زایش است. (P> 0.05)                                                                              

NS:

C: شاهد؛ PF: چربی محافظت شده (150 گرم در روز)

همچنین تأثیر تغذیه چربی بر افزایش وزن روزانه­ی بره از تولد تا 60 روزگی و وزن شیرگیری معنی­دار بود.جدول 4-20 ترسیم شود

اثر چربی بر افزایش وزن بره و وزن شیرگیری (گرم)

(میانگین±انحراف معیار میانگین)

C (n=23) PF (n=22) P
افزایش وزن از تولد تا 15 روزگی 43/33±48/263 70/14±14/282 NS
افزایش وزن از تولد تا 25 روزگی 37/17±49/240 24/11±51/235 NS
افزایش وزن از تولد تا 40 روزگی 24/15±93/226 11/12±54/211 NS
افزایش وزن از تولد تا 60 روزگی 27/13±59/223 36/11±30/252 04/0
وزن شیرگیری (60 روزگی) 885±17350 842±17440 04/0

C: شاهد؛ PF چربی محافظت شده (150 گرم در روز)                                                                                 NS:(P>0.05)

یکی از یافته­های جنبی این آزمایش، مشاهده 62 درصد دوقلوزایی در هر دو گروه دریافت کننده چربی بود هرچند جیره بدون چربی افزوده، در این آزمایش منظور نشد، اما در مقایه با بالاترین درصد دوقلو زایی در ایستگاه دامپروری دانشکده (30 درصد) می­توان انتظار داشت که تغذیه مکمل چربی محافظت شده بتواند میزان دوقلوزایی را افزایش دهد. جدول 4-23 رسم شود.

جدول 4-23: اثر تغذیه چربی (هنگام قوچ اندازی) بر تعداد بره

         جیره                         شمار میش زاییده               یک قلو                       دو قلو                         دوقلوزایی
چربی محافظت نشده 19 7 12 63%
چربی محافظت شده 18 7 **11 61%
کل 37 14 **23 62%

*. چربی محافظت شده و نشده (40 گرم در روز به ازای هر میش) به مدت 6 هفته هنگام قوچ اندازی

*. یک میش سه قلو زاییده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *